Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na zveřejňování inzerce prostřednictvím webového rozhraní www.findbike.cz společnosti

sixsport s.r.o.‚ se sídlem Martinovská 3191/33‚ 723 00 Ostrava - Martinov

IČ: 06455191‚ není plátce DPH

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě‚ oddíl C‚ vložka 71987

Telefonní číslo: 602 517 716

Kontaktní e-mail: info@sixsport.cz

jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)

 

Přijetím těchto obchodních podmínek uživatel uděluje provozovateli výslovný souhlas s tím‚

aby obsah jeho inzerátu byl publikován na portálech provozovatele‚

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

- ceník vymezuje‚ jakému zpoplatnění podléhají prémiové služby poskytované

provozovatelem;

- inzerát je prezentace nabídky zboží inzerenta prostřednictvím textu‚ fotografií nebo

jiných způsobů‚ kterou chce inzerent zveřejnit na webovém rozhraní;

- inzerentem je každá fyzická či právnická osoba‚ která v souladu s těmito obchodními

podmínkami zveřejnila na webovém rozhraní inzerát;

  • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb.‚ občanský zákoník‚ ve znění pozdějších předpisů

  • obsah služby představuje souhrn obsahu provozovatele a obsahu inzerenta

  • obsahem inzerenta se rozumí zejména veškeré materiály a informace

vložené inzerentem v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní

provozovatele‚ zejména zadáním inzerátu;

  • obsahem provozovatele se rozumí zejména veškeré materiály a informace‚

předkládané provozovatelem jako součást služby;

- prémiovými službami se rozumí služby spočívající v přesunu inzerátu na první pozici

ve výpisu inzerátů‚ zvýraznění inzerátu a další služby‚ které provozovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí;

- služba je činnost provozovatele‚ která inzerentům umožňuje zveřejňovat inzeráty a

komunikovat ohledně inzerátů s třetími osobami‚ službou se dále rozumí i ‚

software‚ internetové stránky a aplikace provozovatele‚ které jsou umístněné na

serveru přístupném z webového rozhraní;

- třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a inzerenta;

- užíváním služby se rozumí veškeré aktivity inzerenta na webovém rozhraní‚

zejména vkládání inzerátů;

- webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.findbike.cz

 

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a

inzerenta při zveřejňování inzerce‚ objednávce prémiových služeb nebo uzavírání

jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi

provozovatelem a inzerentem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 

1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem řídí právními předpisy‚ zejména občanským zákoníkem.

 

1.5. Zadáním inzerátu inzerent stvrzuje‚ že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

2. Registrace a uživatelský účet

 

2.1. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje‚ zejména jméno a příjmení‚ adresu‚ e-mailovou adresu‚ telefon‚ firemní údaje a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.

 

2.2. E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je inzerent povinen zachovávat tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

 

2.3. Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů‚

 

2.4. Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vkládat peněžní prostředky‚ objednávat prémiové služby‚ nabízet cenu za zboží a provádět správu uživatelského účtu.

 

2.5. Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet‚ pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek‚ právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.

 

2.6. Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

3. Inzerát a uzavření smlouvy o poskytování inzertních služeb

 

3.1. Inzerát může inzerent zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní‚ a to vyplněním webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné.

Vložením inzerátu vzniká automatická registrace uživatele‚ pokud již na webu není registrován.

Pokud není uživatel registrován‚ automaticky jsou uživateli zaslány přihlašovací údaje na email‚ který byl použit pro inzerci.

 

3.2. Inzerent si prostřednictvím webového formuláře může objednat také prémiové služby.

Popis jednotlivých prémiových služeb a ceník jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 

3.3. Služby provozovatele‚ včetně případných prémiových služeb‚ jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování inzertních služeb. Smlouva o poskytování inzertních služeb je uzavřena okamžikem zveřejnění inzerátu na webovém rozhraní. V případě prémiových služeb je smlouva uzavřena okamžikem‚ kdy je uhrazena cena prémiových služeb.

 

3.4. Inzerent je oprávněn inzerát kdykoliv odstranit‚ a to včetně všech údajů uvedených v

inzerátu. V případě odstranění inzerátu nemá inzerent právo na vrácení peněz za již uhrazené služby.

 

3.5. Inzerát má být vždy aktuální. Proto se inzerent zavazuje při každé změně týkající se podmínek prodeje nabízeného zboží provést úpravu inzerátu‚ případně jeho odstranění.

 

4. Platební podmínky

 

4.1. Za zveřejnění inzerátu hradí inzerent paušální částku ve výši 250‚- Kč na období 1. roku..

 

4.2. Všechny služby lze hradit přímo prostřednictvím platební brány.

 

4.3. Všechny služby lze kromě způsobu uvedenému v článku 4.2 hradit prostřednictvím

uživatelského účtu inzerenta. Vkládat peněžní prostředky do uživatelského účtu lze pomocí online platební brány. Bližší informace naleznete na webovém rozhraní.

 

5. Podmínky poskytování služeb

 

5.1. Inzerát bude zveřejněn bez zbytečného odkladu po vyplnění webového formuláře.

Objednané prémiové služby jsou poskytnuty současně se zveřejněním inzerátu nebo

později‚ dle volby inzerenta.

 

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit nebo uveřejněný inzerát odstranit‚ pokud inzerát:

 

- není vážný‚ dostatečně určitý nebo srozumitelný;

 

- může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž‚ které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům‚ a to zejména ve formě klamavé reklamy‚ klamavého označení zboží nebo služeb‚ vyvolání nebezpečí záměny‚ parazitování na pověsti‚ zlehčování‚ zakázané srovnávací reklamy‚ nebo jiného obdobného jednání;

 

- nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

 

5.3. Inzerent prohlašuje a odpovídá za to‚ že: je vlastníkem zboží‚ které je předmětem inzerátu‚ nebo je vlastníkem zmocněn k tomu‚ aby inzerát podal.

 

5.4. Inzerent prohlašuje a odpovídá za to‚ že je držitelem licencí k textům‚ fotografiím a dalším materiálům‚ které tvoří obsah inzerce.

 

5.5. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.3 ukáže být nepravdivým‚ nebo pokud inzerent poruší svou povinnost podle článku 5.4‚ a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou‚ má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náklady‚ které mu v souvislosti s tím vzniknou‚ včetně nákladů na právní zastoupení. Inzerent se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty‚ náklady‚ výdaje‚ nároky‚ řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob inzerentem.

 

5.6. Webové rozhraní umožňuje třetím osobám (zejm. zájemcům o koupi nabízeného zboží)

přímo kontaktovat inzerenta. Inzerent se zavazuje‚ že při komunikaci se třetími osobami jednat takovým způsobem‚ který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po inzerentovi náhradu škody‚ která mu tímto vznikla a dále má právo ukončit s inzerentem spolupráci.

 

6. Reklamace

 

6.1. Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména

ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

 

6.2. Inzerent je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze z následujících důvodů:

 

- inzerát z důvodů na straně provozovatele neodpovídá schválenému znění;

 

- prémiové služby neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo

nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.

 

6.3. Reklamaci je inzerent povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady‚ a to na kontaktní e-mail provozovatele.

 

6.4. Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne‚ kdy mu byla doručena.

 

6.5. Je-li reklamace shledána oprávněnou‚ provozovatel neprodleně zjedná nápravu‚ a to

především uveřejněním správného znění inzerátu. Pokud se závada týká prémiových služeb‚ poskytne provozovatel inzerentovi prémiovou službu tak‚ aby odpovídala smlouvě‚ případně má inzerent nárok na přiměřenou slevu z ceny.

 

6.6. Provozovatel není povinen k náhradě škody‚ která vznikne inzerentovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

 

7. Odpovědnost provozovatele

 

7.1. Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu‚ včetně ztráty uložených dat‚ která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy‚ je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb‚ ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

 

8. Doba trvání spolupráce a její ukončení

 

8.1. Inzerát bude na webovém rozhraní zobrazován po dobu 365 dnů. Inzerent může dobu pro zobrazení inzerátu prodloužit.

 

8.2. Inzerent je oprávněn měnit nebo odstranit svůj inzerát kdykoliv.

 

8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty‚ které porušují tyto obchodní podmínky‚ právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré inzeráty při ukončení provozování webového rozhraní.

 

8.4. Prémiové služby jsou poskytovány na dobu‚ na kterou je inzerent objednal a uhradil. Je-li inzerát‚ ke kterému se prémiové služby vztahují‚ odstraněn inzerentem (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek‚ právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů)‚ nemá inzerent nárok na vrácení žádné části úhrady za prémiové služby.

 

9. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

 

9.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být inzerentovi sděleny informace‚ které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Inzerent se zavazuje tyto informace zejména:

 

- uchovávat jako důvěrné;

 

- neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;

 

- nevyužít je k jinému účelu‚ než k plnění smlouvy;

 

- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

 

9.2. Dále se inzerent zavazuje‚ že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.

 

9.3. V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má

provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškerou inzerci inzerenta. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek‚ pak strany sjednávají‚ že vztah se řídí českým právem.

 

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné‚ nebo se takovým stane‚ namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení‚ jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

10.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek‚ za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.02.2020.